Polityka prywatności

data ostatniej aktualizacji: 19/01/2024

Niniejszy dokument reguluje politykę stosowaną przez Black Point S.A. z siedzibą przy
ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu www.blackpoint.pl, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).

 

 1. Kto jest administratorem danych osobowych i jak można się z nami skontaktować?

Administratorem danych osobowych jest Black Point S.A. z siedzibą przy ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna IV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000290635, NIP: 898-001-39-54, REGON: 008087905 (dalej: Administrator, ADO, „my”).

ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest za pomocą adresu e-mail: [email protected]. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Przetwarzamy dane osobowe, w związku z:

 • korzystaniem z serwisu https://strefaarchitekta.blackpoint.pl;
 • udzieleniem odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź przesłanej bezpośrednio na adres mailowy podany na naszej stronie;
 • dokonywaniem zakupów w sklepie internetowym Black Point;
 • zbierania opinii o sklepie internetowym.

 

 1. Twoje dane osobowe – jak je przetwarzamy?

Dane osobowe są wykorzystywane w kilku przypadkach i zawsze dzieje się to za Twoją wiedzą, co opisujemy w tej Polityce prywatności.

 • Korzystanie z serwisu https://strefaarchitekta.blackpoint.pl oraz udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź wysłanej na adres skrzynki mailowej.

Kiedy, w jakim celu i zakresie…

Przeglądanie zawartości naszej strony internetowej nie wymaga podawania przez Ciebie danych osobowych poza przypadkiem, kiedy kontaktujesz się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego, korzystasz z danych umieszczonych w zakładce „KONTAKT” bądź dokonujesz zakupów w naszym sklepie. Dane osobowe udostępnione przez Ciebie podczas kontaktu
z nami (telefonicznego, mailowego lub przesłanego przez formularz kontaktowy) będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie, konwersacji czy ogólnego kontaktu z Tobą.

Za pośrednictwem strony internetowej gromadzimy także dane w sposób automatyczny. Będąc użytkownikiem naszej strony internetowej przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności na stronie, to znaczy: dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Wymienione dane są przetwarzane w celu ułatwienia korzystania ze strony, a także poprawie funkcjonalności strony. Żadna z tych informacji nie jest używana do identyfikacji pojedynczego użytkownika, gdyż używamy go do monitorowania   i ulepszania usług IT.

Na jakiej podstawie prawnej…

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. bieżący kontakt z klientem, odpowiedź na jego zapytanie.

Przez jaki okres…

Dane będziemy przetwarzać do zakończenia celu lub przez okres wymagany przepisami prawa.

 • Sklep internetowy

 Kiedy, w jakim celu i zakresie…

W związku z korzystaniem ze sklepu internetowego, zarówno w celu rejestracji, dokonania zamówienia jak i reklamacji przetwarzamy dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, adresu  
e-mail, numeru telefonu, miejscowości, kodu pocztowego, ulicy, numeru domu. Przetwarzanie danych realizowane jest wyłączenie w zakresie i celu związanym ze sprzedażą, a następnie wysyłką zakupionych produktów oraz w związku z działaniami reklamacyjnymi oraz gwarancyjnymi. Podanie danych, o których mowa wyżej jest niezbędne do realizacji powyższych celów. Jeżeli nie podałeś swoich danych osobowych bezpośrednio Administratorowi danych, Twoje dane osobowe zostały przekazane Black Point S.A. przez podmiot, w imieniu, którego działasz lub podmiot, który przekazał Black Point S.A. Twoje dane osobowe, jako niezbędne do zawarcia i realizacji umowy na rzecz tego podmiotu. Twoje dane mogliśmy także pozyskać z powszechnie dostępnym źródeł taki jak strony WWW, Linkedin, Goldenline, CEIDG, KRS.

Na jakiej podstawie prawnej…

Podstawą prawną przetwarzania danych w sklepie interentowym jest:

– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, tj. przyjęcie oraz realizacja zamówienia, zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży;

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze m.in. wynikającego z ustawy o rachunkowości, tj. przechowywanie dokumentów księgowych dotyczących realizacji umów;

– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami związanymi z zawartą umową, dostarczenie klientom informacji o realizacji zamówienia, bieżący kontakt z klientem w zakresie realizacji zamówienia, obsługa reklamacji, żądania odstąpienia od umowy.

Przez jaki okres…

Dane osobowe służące do realizacji umowy przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, tj. przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z zawartą umową.

 • Opinia o sklepie internetowym

Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.,

Po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyłamy do Klienta wiadomość email z prośbą
o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w naszym sklepie interetowym.

Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez nas w Sklepie Internetowym oraz wizytówce <0>TrustMate.io.</0>.

Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych,
w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w naszym Sklepie Internetowym. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

Na jakiej podstawie prawnej…

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

 

Z kim dzielimy się Twoimi danymi?

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne do realizacji sprzedaży lub w związku z rozparzeniem reklamacji.

Administrator będzie przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:

 • osobom upoważnionym przez Black Point, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym Administrator zleci realizacją zadań, np. dostawcy usług Newslettera,
 • innym odbiorcom danych tj. firmie kurierskiej, której zleca dostawę, bankom, PayPro Spółka Akcyjna.

W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim, wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi. Mamy zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotami, którym udostępniamy dane osobowe. Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii, dlatego Twoje dane nie będą przekazywane poza ten obszar.

 1. Bezpieczeństwo danych – w jaki sposób chronimy dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe uzyskane za pośrednictwem naszego serwisu są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:

 • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 • do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);
 • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstawie do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub, w których były przetwarzane;
 3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 4. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 5. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem  z naszych usług.

 • ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne di ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
 1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;
 2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;
 • do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie lub innego organu nadzorczego.

 Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.  

 1. Jak możesz domagać się realizacji przez nas swoich praw?

 W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adresem e-mail: [email protected]. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to dokładnie taka osoba, która nam dostarczyła wszystkie dane, czyli odpowiednio Cię zidentyfikujemy.

 Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

 Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 14 dni na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

 1. Dbamy o Twoje dane

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

 1. Polityka plików cookie/narzędzia.

Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Witryna może korzystać z dwóch podstawowych typów plików:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są̨ wówczas trwale usuwane
  z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe/stał (persistent cookies): są przechowywane na urządzeniu Użytkownika
  i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookie:

 • niezbędne pliki cookie – przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.
 • statystyczne pliki cookie – pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.
 • marketingowe pliki cookie – stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Prawo stanowi, że można przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania Serwisu. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie Administrator potrzebuje zezwolenia użytkownika.

Niezbędne pliki cookies są przetwarzane przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz użytkowników. Pozostałe pliki cookie są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody.

Przy wejściu po raz pierwszy do Serwisu https://strefaarchitekta.blackpoint.pl użytkownikowi ukazuje się informacja o plikach cookie (u dołu strony). Użytkownik w tym miejscu akceptuje użycie plików cookie.

Użytkownik w dowolnej chwili może wycofać swoją zgodę bądź dowolnie zmienić swoje preferencje, klikając widget cookie widniejący na każdej stronie (w jej lewym dolnym rogu) a następnie zmieniając ustawienia w ukazującym się banerze.

Ponadto domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookie na urządzeniu użytkownika, na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookie. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookie znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookie mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu. Użytkownik w dowolnej chwili może wycofać swoją zgodę bądź dowolnie zmienić swoje preferencje.

Pełne informacje o plikach cookie wykorzystywanych przez serwis https://strefaarchitekta.blackpoint.pl dostępne są w Deklaracji plików cookie.  

 1. Profilowanie danych osobowych

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 1. Odnośniki do innych stron.

Strona https://strefaarchitekta.blackpoint.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które są̨ własnością̨ oraz są̨ prowadzone przez niezależne jednostki. Jednostki te mogą̨ mieć własną politykę prywatności, z którą̨ należy się zapoznać. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi na stronach innych jednostek.

 1. Zabezpieczenia danych osobowych.

Administrator dokłada starań, aby chronić stronę internetową przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i innych czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Stosuje m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Strona www.sklep.blackpoint.pl posiada również certyfikat SSL. Certyfikat SSL jest narzędziem zapewniającym ochronnę witryny internetowej, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Certyfikat SSL jest rodzajem zabezpieczenia polegającym na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na stronę internetową. Informacje wysyłane z serwera do Użytkownika są̨ również kodowane, a po dotarciu do celu dekodowane. Należy zaznaczyć, iż dostęp do danych osobowych udzielany jest jedynie tym pracownikom Spółki i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.

Administrator zobowiązuje się do dbania o wszelkie informacje udostępnione przez Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z RODO (Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych).

 

 1. Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) Black Point S.A.  – kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie w całości lub też w części, w jakimkolwiek medium bez oficjalnej zgody właściciela jest zabronione.

 1. Aktualizacja Polityki prywatności.

W związku z potrzebami, jakie mogą̨ wyniknąć z rozwoju oferowanych przez Sklep usług albo zmian regulacyjnych, Administrator jest uprawniony do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany będą̨ udostępniane Użytkownikom poprzez publikację na stronie internetowej. Zaleca się częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej modyfikacji powyżej.

 1. Postanowienia końcowe

Treści zamieszczone na Stronie Internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy i nie mogą być traktowane jako oferta świadczenia usług lub sprzedaży produktów. Jeżeli na stronie internetowej serwisu www.blackpoint.pl zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Black Point S.A. stron internetowych, to Spółka nie może odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.